İş (işci – İşveren) Uyuşmazlıklarında İhtiyari Arabuluculuk

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklar ihtiyari arabuluculuk kapsamındadır. Yani taraflar belirledikleri arabulucuya başvurarak  kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, bayram tatili ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade davaları gibi tüm anlaşmazlıklarda ihtiyari arabuluculuk yoluna gidebilirler.  Sunduğumuz hizmetler arasında; iş (işci – işveren) uyuşmazlıklarında ihtiyari arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.

İş (işci – İşveren) Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklar dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Yani taraflar mahkemeye değil de, önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebilir. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, bayram tatili ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade davaları gibi tüm anlaşmazlıklarda artık arabuluculuğa başvurulmadan dava yoluna gidilemeyecek. Sunduğumuz hizmetler arasında; iş (işci – işveren) uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.

Esas itibariyle ihtiyari olan arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda dava şartı olarak düzenlenmiştir. Kanun’a göre arabuluculuk iş uyuşmazlıklarının çözümünde bir dava şartı olarak düzenlenmiş olup taraflar arabulucuya başvurmaksızın dava yolunu tercih edemeyeceklerdir. Davacı işçi arabuluculuk yönteminin işletilmemesine rağmen doğrudan doğruya dava açmaya girişirse mahkeme esasa girmeden davayı usulden reddetmek yoluna gidecek, noksanlığı gidermesi için davacıya bir süre verme yoluna gitmeyecektir. Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk yönteminin Türk adalet sisteminde uygulamaya konulması oldukça yeni olmasına rağmen, hızlı bir ilerleme göstermiştir. Adli İstatistik verilerine göre 2016 yılında arabuluculuk kurumuna taşınan işçi-işveren uyuşmazlıklarında anlaşma sağlananların oranı %96,8; anlaşma sağlanamayanların oranının ise %3,2 olduğu görülmektedir.